การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

Go down

การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

ตั้งหัวข้อ  ????? on 27/9/2009, 19:24

ที่ มท 0517.2/ว. 1760

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

เรื่อง การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ยังมีผู้ซื้อที่ดินจัดสรรร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดิน

ไม่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดิน เช่น ไม่บำรุงรักษาถนนปล่อยให้ชำรุด แตกร้าว

สัญจรไปมาไม่สะดวก วางของขายบนถนน ปิดกั้นถนนเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่าย เปิดทางให้บุคคลภายนอก

เข้ามาใช้ถนน ไม่ขุดลอกท่อระบายน้ำทำให้ท่ออุดตัน บ่อบำบัดน้ำเสียไม่สามารถใช้การได้ สวน สนาม

เด็กเล่น ปล่อยให้หญ้ารกรุงรังจนไม่สามารถใช้ประโยชน์เป็นสวน สนามเด็กเล่นได้ ไม่เปิดไฟส่องสว่าง

ตามถนน เป็นต้น รวมทั้งไม่บำรุงรักษาบริการสาธารณะหรือไม่จัดให้มีบริการสาธารณะตามแผนผัง

โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้โฆษณา เช่น ปล่อยให้มีการบุกรุก

สร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินส่วนที่กันพื้นที่ไว้เป็นโรงเรียนอนุบาล ไม่จัดสร้างสโมสร สระว่ายน้ำ หรือนำที่ดิน

อันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น ซึ่งการกระทำดังกล่าวย่อมเป็นเหตุ

ให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวก ทำให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรได้รับความเดือดร้อน

เสียหายเนื่องจากผู้จัดสรรที่ดินไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค หรือผู้ซื้อที่ดินจัดสรร

ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มพื้นที่

ตามแผนผัง โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่โฆษณาเนื่องจากผู้จัดสรร

ที่ดินกระทำการหรือโฆษณาให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดิน หรือโฆษณาไม่ตรงกับ

หลักฐานและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำขออนุญาต

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและป้องกันความเดือดร้อนเสียหายที่จะเกิดขึ้น

และเป็นการคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภค คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางจึงได้ประชุมพิจารณา

เรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 และมีมติให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ที่ดินจังหวัดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดออกไปตรวจสอบโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับ

อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 (พ.ศ. 2515) และโครงการที่ได้รับ

อนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เป็นประจำเพื่อทราบว่า

ผู้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว หรือผู้จัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรร

ที่ดิน พ.ศ. 2543 หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค ได้ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค

ตามแผนผัง โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น บ่อบำบัด

น้ำเสีย ฯลฯ ให้คงสภาพการใช้ประโยชน์ดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นหรือดังวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่

มีการกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์ของสาธารณูปโภคลดไปหรือเสื่อมความสะดวกหรือไม่

อย่างไร หรือมีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผัง โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต

หรือไม่ เป็นไปตามที่โฆษณาไว้หรือไม่ อย่างไร โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวรายงาน

ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด และหากมีผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภค

ไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภค กระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุ

ให้ประโยชน์ของสาธารณูปโภคลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือผู้จัดสรรที่ดินกระทำการอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือโฆษณาผิดไปจากแผนผัง โครงการหรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตหรือโฆษณา

ไม่ตรงกับหลักฐานและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำขออนุญาต ก็ให้คณะอนุกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง

สอบสวน รวบรวมหลักฐานข้อเท็จจริงเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดพิจารณา

ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วแต่กรณี และเมื่อดำเนินการประการใดแล้ว ขอให้แจ้งให้กรมที่ดิน

ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและ

ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุรอรรถ ทองนิรมล)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมที่ดิน
โทรศัพท์ 0-2222-3271, 0-2222-6824
โทรสาร 0-2222-0518

?????
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ